Gyzgyn habarlar

Pocket Option-de demo hasaby nädip açmaly
Gollanmalar

Platformadaky demo hasaby, müşderiniň wirtual gaznalary ulanmak bilen söwda edýändiginden başga, tehniki we iş ýüzünde göni söwda hasabynyň doly göçürmesi. Aktiwler, nyrhlar, söwda görkezijileri we signallar düýbünden birmeňzeşdir. Şeýlelik bilen, demo hasaby okuwyň, her dürli söwda strategiýasyny synagdan geçirmegiň we pul dolandyryş endiklerini ösdürmegiň ajaýyp usulydyr. Söwda boýunça ilkinji ädimleriňizi amala aşyrmaga, nähili işleýändigini görmäge we söwda etmegi öwrenmäge kömek edýän ajaýyp guraldyr. Ösen söwdagärler öz pullaryna töwekgelçilik etmän dürli söwda strategiýalaryny ulanyp bilerler. Hasaba alynmazdan ozal ýa-da hasabyňyzdan soň mugt demo hasaby synap görüň. Demo hasaby bilim maksatly döredildi.

Iň soňky habarlar

Iň ýokary baha berlen saýlaw sahypalary - Pocket Option ABŞ-da bikanunmy?
Blog

Iň ýokary baha berlen saýlaw sahypalary - Pocket Option ABŞ-da bikanunmy?

ABŞ ikilik opsiýalaryny söwda etmek üçin kyn ýer. Düzgünler we kanunlar yzygiderli üýtgäp dursa, özüňizde bar bolan maglumatlaryň dogrudygyny ýa-da häzirki däldigini sorap bilersiňiz. Birinjiden, ABŞ-da ikilik opsiýalaryny ulanmak "bikanun" däl. Şeýle-de bolsa, beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende has kyn mesele bolup biler. Ikitaraplaýyn opsiýa söwdasy Forex ýa-da beýleki söwda görnüşleri bilen deňeşdirilende kadalaşdyrylmaýar, şonuň üçin çäklendirmeler mümkin boldugyça berk däl. ABŞ-da bolsun ýa-da ABŞ-ly söwdagärleri kanuny taýdan kabul edýänçä, abraýly, düzgünleşdirilen dellal bilen söwda edýändigiňize göz ýetirmek möhümdir.