• උසස්වීම් කාලය: අසීමිතයි
  • උසස්වීම්: ඔබේ පළමු තැන්පතුව සඳහා 50% බෝනස්
  • තරඟ කාලය: සෑම සතියකම
  • ත්‍යාග: $120 දක්වා ත්‍යාගය